ابطال سند رسمی

ا ابطال سند رسمی به دعوایی گفته می‌شود که در آن شخصی برای بی‌اثر بودن یک یا چند سند رسمی اقدام می‌کند. عموماً این نوع دعوی درفروش ملک به چند نفر ایجاد می‌شود و یا اینکه سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد. ازلحاظ قانونی مالک اصلی یک ملک کسی است که ملک مذکور در دفتر املاک به ثبت رسیده و مستقیماً به نام او زده‌شده و یا …
ادامه مطلب

مبحث ارث

مبحث ارث، بحث بسیار پیچیده‌ای است که اصول واستثناعات خاصی دارد و باید هر مسئله ارث بطور موردی بررسی شود چراکه فرزندان و بازماندگان هر متوفی متفاوت از دیگری است و جنسیت افراد و نسبت آنها با متوفی باعث تغییر میزان سهم ارث می‌شود. نظر به اینکه سئوالات زیادی در ارتباط با ارث مطرح می‌شود در این یادداشت قاعده کلی که با آن سهم ارث سایرین سنجیده می‌شود را مختصرا …
ادامه مطلب

عقد رهن

عقود معین به عقودی  گفته می شود که شرایط  و ملزومات آن در شرع و قانون ذکر شده است  از جمله این عقود می توان به عقد رهن اشاره کرد  که شامل مواد771 الی 794 قانون مدنی است. ✔تعریف عقد رهن ماده ۷۷۱ قانون مدنی در تعریف عقد رهن مقرر می دارد: (رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد.رهن دهنده را …
ادامه مطلب

موضوعات